Wie is verantwoordelijk?

Binnen de gemeente Huizen hebben wij allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor het water. Hieronder leest u wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Inwoners, bezoekers en bedrijven

 • Correct rioolgebruik: Gebruik het riool waarvoor het bedoeld is. Wat wel en wat niet in het riool kan leest u op de website van de Rijksoverheid.
 • Watergangen: Signaleert u vuil, dode vis of andere dieren in het oppervlaktewater, dan is snel handelen belangrijk om te voorkomen dat het erger wordt.
 1. Bij meerdere dode dieren en warm weer (hoger dan 20 graden) is haast geboden om in actie te komen. De kans is groot dat de sterfte zich uitbreidt als het om de ziekte botulisme gaat. Bel direct 14035 om uw melding telefonisch door te geven. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Dierenambulance 035 683 03 00.
 2. Heeft u waterverontreiniging, zoals olie of gevaarlijk afval gesignaleerd? Of ligt er zwerfvuil in het water? Meld het via Melding Openbare Ruimte.

Verantwoordelijkheden eigenaren van onroerend goed

 • Woning/bedrijfspand: Bij wateroverlast of vocht is in eerste instantie de eigenaar van het onroerend goed verantwoordelijk. Ook bij wateroverlast in kelders of laaggelegen delen.
 • Verstopping van het riool: Een verstopping van het riool binnen de erfgrens valt onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. U kunt zelf onderzoeken waar het probleem ligt, door het erfscheidingsputje van het riool op te graven. Het putje bevindt zich meestal 50cm binnen de perceelsgrens.
 1. Als het putje vol water staat dan zit de verstopping in het gemeenteriool. U meldt dit dan via Melding Openbare Ruimte. Openbare Werken verhelpt de verstopping dan. Dit is kosteloos, tenzij blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool. Dan zijn de kosten voor rekening van de veroorzaker.
 2. Staat er géén water in het putje, dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening. Op internet zijn deze bedrijven te vinden met de zoekterm ‘rioolontstopping Huizen’.

Verantwoordelijkheden Waterschap

De belangrijkste partner van de gemeente bij het watermanagement is het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het waterschap is verantwoordelijk voor:

 • Waterkwaliteit: Afvalwaterzuivering.
 • Waterkwantiteit: Droge voeten.
 • Zorg voor de waterkeringen: Dijken en dammen.

Het uitvoeringsorgaan van AGV is Waternet. Veel taken en projecten voeren we samen uit, zoals het realiseren van voldoende waterberging en natuurvriendelijke oevers.

Verantwoordelijkheden gemeente

 • Transport afvalwater en hemelwater: De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van riolen, persleidingen en rioolgemalen voor het transport van afvalwater en hemelwater in Huizen.
 • Problemen met grondwater: Deze worden voorkomen en verholpen door de gemeente.
 • Oppervlaktewater: De gemeente voorziet in de realisatie en het onderhoud van voorzieningen om te genieten van het oppervlaktewater.