Werelddoelen

Subsidie in het kader van de Werelddoelen

Van 2008 tot en met 2015 was Huizen een Millennium Gemeente. Huizen stond achter de millenniumdoelen en heeft meegewerkt aan het bereiken van die doelen. Daarbij werden lokale initiatieven gesteund die hebben bijgedragen aan de millenniumdoelstellingen. 

Millenniumdoelen na 2015 - Werelddoelen

Op 25 september 2015 hebben 150 wereldleiders de nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties vastgesteld. Deze agenda is de opvolger van de millenniumdoelen en vormt de komende 15 jaar een blauwdruk voor de aanpak van armoede, ongelijkheid en milieuproblemen wereldwijd. De Verenigde Naties hebben hierin 17 Sustainable Development Goals vastgesteld, die ook wel Global Goals worden genoemd (in het nederlands: werelddoelen).

De werelddoelen omvatten thema’s die centraal stonden in de millenniumdoelen: armoede en honger, gezondheidszorg, schoon water en onderwijs voor iedereen, gelijke rechten voor meisjes en vrouwen, en banen en economische groei. Daarnaast is er ook aandacht voor thema’s op het gebied van vrede, veiligheid en duurzaamheid. De doelen zijn vanaf januari 2016 van kracht en lopen in 2030 af.

Omdat de Millenniumdoelen, als Werelddoelen ook na 2015 blijven doorlopen, steunt Huizen de Werelddoelen, zodat ook na 2015 de subsidieverlening voor lokale initiatieven kan worden voortgezet. 

Deelverordening subsidie voor lokale initiatieven voor werelddoelen

Net als in de periode 2008 tot en met 2015 in het kader van de millenniumdoelen, stelt de gemeente sinds 2016 jaarlijks een bedrag beschikbaar voor projecten in het kader van de werelddoelen. Zo worden kleine, internationaal gerichte, lokale initiatieven ook voor de komende jaren gestimuleerd. 
Het gaat om projecten waarbij Huizer inwoners betrokken zijn, waar dan ook ter wereld. De gemeente verdubbelt de fondsenwerving van inwoners, tot een maximum van 1.000 euro per aanvraag. Hiervoor is jaarlijks een subsidieplafond van 10.000 euro beschikbaar. Sinds 2016 zijn er al meer dan 20 subsidies verleend.

Gesteunde projecten 2016

 • Bouwen waterput Burkina Faso
 • Stroomopwekking door middel van zonnen oplaadpunten in Malawi
 • Aanleggen watervoorziening voor een school in Tanzania
 • Ondersteuning weeskinderen in Pakistan
 • Vrijwilligerswerk in Aidshope Centre in Zuid-Afrika
 • Thuiszorgproject in Roemenië
 • Educatieproject straatkinderen in Ghana

Gesteunde projecten 2017

 • Herbouw school op Sint Maarten (13 subsidies verleend aan diverse aanvragers)
 • Educatieproject straatkinderen in Ghana
 • Thuiszorgproject in Roemenië
 • Vrijwilligerswerk Aidshope Centre in Zuid-Afrika