Waardering onroerende zaken (WOZ)

WOZ-beschikking

Jaarlijks wordt de aanslag gemeentelijke belastingen eind februari verstuurd naar diegene die op 1 januari van het jaar belastingplichtig was. Op deze aanslag is ook de WOZ-waarde weergegeven. De belastingplichtige van een woning is de eigenaar of één van de eigenaren. Bij niet-woningen is dit ook de huurder/gebruiker. Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen en wilt u meer informatie over de WOZ-waarde of direct het taxatieverslag inzien? Ga dan naar het online WOZ-Portaal. Let op: om gebruik te maken van het WOZ-Portaal heeft u DigiD nodig.

WOZ-waarde voor huurders 

Per 1 oktober 2015 is het zogenaamde ‘Woningwaarderingsstelsel’ gewijzigd. In het nieuwe stelsel heeft de WOZ-waarde invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale huurwoningen. Huurders kunnen nu dus belang hebben bij de WOZ-waarde van de woning die ze huren. De gemeente Huizen vermeldt daarom ook de WOZ-waarde op de aanslag van huurders. Meer informatie vindt u op vragen en antwoorden WOZ.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt de gemeente jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. Bij woningen wordt er getaxeerd alsof die woning leeg, zonder hypotheek en zonder andere belemmeringen wordt verkocht aan de hoogst biedende. Voor belastingjaar 2018 is de waarde vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2017. De taxaties worden uitgevoerd door deskundige WOZ-taxateurs. Daarnaast houdt de Waarderingskamer toezicht op de door de gemeente uitgevoerde taxatiewerkzaamheden. De marktwaarde wordt gevonden door te kijken naar de prijzen van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn. Met verschillen in kenmerken (kaveloppervlak, inhoud e.d.) wordt vervolgens rekening houden. De waardepeildatum is altijd een jaar voor het betreffende belastingjaar gelegen. De vastgestelde waarde geldt voor een periode van een jaar.

Waarvoor wordt mijn WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt breed gebruikt en is onder andere de basis voor de bepaling van de onroerendezaakbelasting (OZB), heffingen van het Rijk (zoals de inkomstenbelasting met betrekking tot het eigenwoningforfait, erf- en schenkbelasting) en Waterschap (waterschapsbelasting 'gebouwd'). De WOZ-waarde kan eveneens worden gebruikt voor het verstrekken van hypotheken en verzekeringen. De WOZ-waarde kan ook van invloed zijn op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale huurwoningen.

WOZ-waardeloket

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen voor iedereen openbaar. Iedereen kan de laatst beschikte WOZ-waarde van een woning opvragen. Dit kan op de site van WOZ-waardeloket, hier is geen DigiD voor nodig. De WOZ-waarden van bedrijfspanden worden niet openbaar gemaakt.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde, neem dan contact op met één van de WOZ-medewerkers. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer (035) 528 13 96.  Bent u het niet eens met de waarde die de gemeente heeft vastgesteld? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar indienen via het online WOZ-Portaal. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken via e-mail. Het is wel mogelijk schriftelijk uw bezwaar in te dienen. Meer over het indienen van een bezwaar vindt u op het gecombineerde aanslagbiljet en in de toelichting gemeentelijke belastingen 2018 (pdf). 

Online WOZ-Portaal
 

Handige links

Vragen en antwoorden