Exploitatiesubsidie

Bijdrage in de kosten van de exploitatie van activiteiten. Bijvoorbeeld subsidies voor uitgaven die in het jaar van besteding als kosten worden verantwoord. Of subsidies voor bepaalde gederfde opbrengsten of exploitatietekorten in het algemeen.

Voorwaarden

 • De activiteiten voorzien in een behoefte.
 • Er is draagvlak voor de activiteiten.
 • Er is een Huizer belang.
 • De activiteiten zijn algemeen toegankelijk als aan bepaalde kwaliteitscriteria wordt voldaan (bv. aard accommodatie, bekwaamheid begeleiding).
 • De activiteiten  worden georganiseerd door een democratische organisatie met rechtspersoonlijkheid gevestigd in Huizen of met minstens 50% Huizer deelnemers.
 • Er komt  jaarlijks voor 1 april een inhoudelijk en financieel jaarverslag over het afgelopen jaar.

Indieningstermijn

Een subsidie-aanvraag moet ingediend zijn voor 1 maart van het jaar waarvoor de subsidie is bedoeld.

Hoe

U stuurt een brief aan de gemeente Huizen. Wij adviseren u om een subsidieverzoek vooraf te bespreken met de afdeling Onderwijs en Welzijn van de gemeente. Dat voorkomt heen en weer geschrijf over ontbrekende gegevens en teleurstelling in verband met onbekendheid met de te doorlopen procedure voor de afhandeling.

Wat stuurt u mee?

 • De statuten of het reglement van de organisatie.
 • De bestuurssamenstelling.
 • Een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.
 • Een exploitatierekening en balans over het afgelopen jaar met een jaarverslag van de activiteiten;
 • Een exploitatiebegroting voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd, met een toelichting en een werkplan/overzicht van voorgenomen activiteiten.
 • De argumentatie voor en een berekening van de gewenste subsidie.

Wanneer volgt het besluit?

Eens per jaar, bij de behandeling van de gemeentebegroting (begrotingsraad in oktober) worden alle subsidieaanvragen door de raad behandeld. De gemeenteraad neemt niet alleen een besluit over de bedragen die noodzakelijk zijn om bestaande activiteiten voort te zetten, maar ook over het al dan niet beschikbaar stellen van subsidies voor nieuwe activiteiten of verhoging van bestaande subsidies.