Keucheniusgebied

Bestemmingsplan Keucheniushof vastgesteld (22 februari 2018)

Waar gaat dit bestemmingsplan over?

Het plan van Visser Bouwmaatschappij BV bestaat uit 22 eenheden. Het is een mix van appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Het parkeren gaat bovengronds plaatsvinden. Er komen 26 parkeerplaatsen in het plangebied en 7 aan de straatzijde. Om het plan te kunnen realiseren is een bestemmingsplan vastgesteld en is een omgevingsvergunning verleend.

Stand van zaken

Met ingang van 23 februari liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende besluiten en de verleende omgevingsvergunning ter inzage.

Reageren

In de periode van 24 februari 2018 tot en met 6 april 2018 is het mogelijk om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of de verleende omgevingsvergunning. Leest u de openbare bekendmaking voor meer informatie over de vervolgprocedure.

Ontwerp bestemmingsplan Keucheniushof (11 oktober 2017)

Het plan van Visser Bouwmaatschappij BV bestaat uit 22 eenheden. Het is een mix van appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Het parkeren gaat bovengronds plaatsvinden. Er komen 26 parkeerplaatsen in het plangebied en 7 aan de straatzijde. Om het plan te kunnen realiseren is vergunningverlening nodig en daarom is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Om het project mogelijk te kunnen maken is een besluit maatwerkvoorschriften en een besluit Hogere Grenswaarde geluid nodig. Voor deze beide besluiten wordt een ontwerpbesluit gelijktijdig met het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning ter visie gelegd. De procedures van het bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de bovengenoemde besluiten worden, met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening), gecoördineerd uitgevoerd.

Reacties op de ontwerpbesluiten

Wij leggen het ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij behorende ontwerpbesluiten én de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Dat doen we van 20 oktober tot en met 30 november. Tijdens deze periode kunt u reageren op het plan. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt een brief sturen naar de gemeenteraad, postbus 5, 1270 AA Huizen of u belt met het team Beleid van de afdeling Omgeving (035) 528 15 17).

Inkijken ontwerpbestemmingsplan

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 20 oktober 2017 inkijken:

  • op de pagina Ontwerpbestemmingsplan Keucheniushof
  • in het gemeentehuis van 20 oktober tot en met 30 november bij het Klantcontactpunt (centrale receptie) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Volgende stap

Na 30 november beoordelen wij de binnengekomen reacties. Er wordt gekeken of de reacties aanleiding geven om het ontwerpbestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning aan te passen. Het is aan de gemeenteraad om een definitief besluit over het bestemmingsplan te nemen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad tijdens de vergadering van 8 februari 2018 een besluit over de plannen. Voorafgaand aan de raadsvergadering vergadert de raadscommissie Fysiek Domein over het bestemmingsplan. Naar verwachting gebeurt dit op 24 januari 2018.

Inloopbijeenkomst over voorontwerp bestemmingsplan op 16 juni (11 juni 2017)

Op 16 maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bereikte akkoord met Visser Bouwmaatschappij BV. Dit akkoord betreft de herontwikkeling van het Keucheniusgebied. Het plan is vertaald in een ‘voorontwerp bestemmingsplan’.

Voorontwerp bestemmingsplan Keucheniushof

Het plan van Visser Bouwmaatschappij BV bestaat uit 22 eenheden. Het is een mix van appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Het parkeren gaat bovengronds plaatsvinden. Er komen 26 parkeerplaatsen in het plangebied en 7 aan de straatzijde. Om het plan te kunnen realiseren is vergunningverlening nodig en daarom is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Uitnodiging inloopbijeenkomst op 19 juni

Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan. U bent welkom op maandagavond 19 juni, tussen 19.30 en 21.30 uur, op elk willekeurig tijdstip. Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt uw vragen stellen of uw mening geven over het bestemmingsplan. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om het bestemmingsplan nader toe te lichten. De avond is niet bedoeld voor thema’s als de totstandkoming van het plan, het participatieproces en de termijnagenda.

Reacties op voorontwerp bestemmingsplan

Wij leggen het voorontwerp bestemmingsplan Keucheniushof ter inzage. Dat doen we van 16 juni tot en met 27 juli 2017. Tijdens deze periode kunt u reageren op het plan. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 5, 1270 AA Huizen of u belt met dhr. Klompmaker (035 – 52 81 515) of dhr. van Noord ( 035 – 52 81 518).

Inkijken bestemmingsplan

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 16 juni 2017 inkijken:

Volgende stap

Na 27 juli 2017 beoordelen wij de binnengekomen reacties. Er wordt gekeken of de reacties aanleiding geven om het voorontwerp bestemmingsplan aan te passen. Daarna maken wij een ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan publiceren wij op deze website en in de Omrooper. Ook daarop kunt u reageren. Als u een inspraakreactie indient, dan houden wij u op de hoogte van de stand van zaken en de procedure.

Visser Bouw Maatschappij BV bouwt De Keucheniushof (7 februari 2017)

Visser Bouw Maatschappij BV gaat De Keucheniushof ontwikkelen en bouwen. Intensief overleg tussen Visser Bouw Maatschappij en de gemeente Huizen heeft geleid tot een akkoord. Het plan voor De Keucheniushof komt voort uit een intensief participatietraject. Het bestaat uit 22 eenheden, een mix van appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Het parkeren wordt bovengronds opgelost. Er komen 26 parkeerplaatsen in het plangebied en 7 aan de straatzijde.

Van Keucheniusgat naar De Keucheniushof

In juli 2016 is het participatietraject afgerond met een mooi en gedragen plan voor een gebied dat al sinds de jaren negentig onderwerp van gesprek is. Het resultaat is De Keucheniushof. In september 2016 gaf de gemeenteraad hier een akkoord op. In de tussentijd waren Visser Bouw Maatschappij en de gemeente in overleg om te onderzoeken of een gunning aan Visser Bouw Maatschappij mogelijk was, uiteraard tegen marktconforme voorwaarden en passend bij de gunningsregels. Dat is gelukt met het akkoord dat er nu ligt.

“Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling”, zegt wethouder Marlous Verbeek. “Het beantwoordt aan de uitgangspunten die via participatie tot stand zijn gekomen en waar de raad in september 2016 mee instemde. Het is een plan met dorps karakter, kleinschalig en passend in het centrumgebied”. Visser Bouw Maatschappij  en de gemeente hebben ook besloten geen juridische procedures meer met elkaar te voeren. “Dat boek is dicht. We gaan vanaf nu vooruit kijken en ons dorp de kwaliteit geven die het verdient”, aldus Marlous Verbeek.

Rekenen en tekenen

De gemeente en Visser Bouwmaatschappij zijn sinds juni 2016 met elkaar in gesprek om te kijken of ze samen tot afspraken over de ontwikkeling en de bouw van het plan konden komen. Gerrit Jan Visser: “Na een intensief proces van rekenen, tekenen en praten hebben we een mijlpaal bereikt. Ik ben bijzonder blij met het nu voorliggende plan De Keucheniushof. Het past bij Huizen en als Huizer ondernemer ben ik er trots op dat ik dit mooie plan mag realiseren. De gemeente en ik hebben tezamen met onze adviseurs en in een goede sfeer gewerkt aan een integrale oplossing. Juist daardoor heb ik veel vertrouwen in de toekomst. Samen met de gemeente gaan we voor een centrumgebied waar het voor iedereen goed wonen, werken en verblijven is.”

Participatieproces en Termijnagenda

Het participatieproces leidde niet alleen tot het bouwplan De Keucheniushof. Ook is gekeken naar een ontwikkelstrategie voor het hele centrum en de verbindingen daar naartoe. Die punten zijn vastgelegd in een termijnagenda. Ook aan die termijnagenda wordt hard gewerkt. Zo vindt er op dit moment een verkenning plaats naar mogelijkheden voor het onderdeel ‘parkeren/verkeer’. Die verkenning moet antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld het koppelen van parkeergarages: de voor- en nadelen, de kosten en voor wiens rekening die zijn en de bereidheid tot meewerken van de eigenaren van de parkeergarages.

Een ander voorbeeld van de termijnagenda is de ontwikkeling van de oostzijde van het Keucheniusgebied. De mogelijkheden daarvoor verkent Visser Bouw Maatschappij BV. In samenhang daarmee wil de gemeente graag in overleg met de eigenaar van het bestaande winkelvastgoed over de inrit van de parkeergarage en de bevoorradingsstrook voor Albert Heijn. 

Achtergrond

Al sinds de jaren negentig wordt nagedacht over de afronding van het Keucheniusgebied. In de loop der tijd waren er diverse plannen. In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat het college deze raadsperiode het initiatief neemt om een oplossing te vinden voor het al jaren braakliggende Keucheniusgebied. Dat heeft in juni 2015 geleid tot beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de twee eigenaren/ontwikkelaars, waaronder Visser Bouw Maatschappij. De gemeente heeft  grote delen van de gronden gekocht en ging op zoek naar een oplossing voor het Keucheniusgebied. Dit gebeurde via een participatietraject met een aantal belanghebbenden (winkeliersvereniging Hart van Huizen, de Vrienden van het Oude Dorp, de bewoners/omwonenden en het Huizer Initiatief Platform) met als uitkomst De Keucheniushof. De gemeente en Visser Bouw Maatschappij BV hebben nu overeenstemming over de ontwikkeling en realisering daarvan. Visser Bouw Maatschappij wordt bijgestaan door Fakton (Re)Development Services en Klunder Architecten.

Impressie De Keucheniushof

Van ‘Keugat’ naar Keucheniushof (6 juli 2016)

Voor het braakliggende terrein in de Keucheniusstraat ligt een voorstel op tafel. Dit is tot stand gekomen na een intensief participatietraject dat is gestart in september 2015. Wethouder Marlous Verbeek: “In driekwart jaar is het gelukt om samen met participanten een mooi en gedragen plan te ontwikkelen voor een gebied dat al sinds de jaren negentig onderwerp van gesprek is. Het resultaat is de Keucheniushof. Een stukje Huizen waar wonen,  winkelen en horeca meer levendigheid kunnen brengen in het Oude Dorp”.

De Keucheniushof

Samen met participanten zijn zes mogelijke modellen uitgewerkt voor de invulling van het braakliggende terrein. Belangrijk daarbij waren de kaders die de gemeenteraad aan het begin van het traject had meegegeven. Deze kaders waren: een minimaal gewenste opbrengst en afronding in juni 2016 met een document dat de basis kan zijn voor een aanbesteding en planologische besluitvorming. Na een proces van onderzoeken, tekenen, rekenen en discussiëren is uiteindelijk gekozen voor het model Keucheniushof. Dit model is een passende overgang tussen het hoofdwinkelcentrum en de kleinschalige woonbebouwing van de Tuinstraat en de Ceintuurbaan. En het is meer dan dat. Het plan voegt een nieuwe eigen wereld toe aan het Oude Dorp van Huizen, passend bij de maat en schaal daarvan. Het bestaat uit woningen in een nieuwe, levendige en openbaar toegankelijke ruimte, een hof. De ‘plint’ biedt voor een deel mogelijkheden voor detailhandel, horeca en/of dienstverlening, maar ook voor wonen. Door twee topgevels in het gebied ontstaat een verwijzing naar het voormalige kaaspakhuis op deze plek. De uitstraling en vormgeving is beschreven in een uitgebreid beeldkwaliteitsplan voor het gebied.

Termijnagenda

Participanten en gemeente hebben niet alleen gekeken naar de invulling van het braakliggende terrein in de Keucheniusstraat. Ook is gekeken naar een ontwikkelstrategie voor het totale centrum en de verbindingen daar naartoe. Al die punten zijn vastgelegd in een termijnagenda. Die termijnagenda behelst bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling aan de westkant van het Oude Dorp (van het kruispunt Crailoseweg/Karel Doormanlaan/Naarderstraat tot en met het Prins Bernhardplein) en een levendiger Oude Raadhuisplein door meer in te zetten op horeca en terrassen. Ook zijn ambities uitgesproken over parkeren en verkeer.

Jaco van Vliet, namens de participanten: “Die termijnagenda geeft inzicht in de stappen die gemeente, private partijen en anderen kunnen zetten om Huizen in de loop der jaren nog mooier te maken. Marlous Verbeek vult hierop aan: “Dat moeten we samen doen! De gemeente kan daarin stimulerend, faciliterend en dienstbaar zijn. En wat mooi is, alle participanten willen graag nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen. Die betrokkenheid gaan we dan ook graag vorm geven.” Met het voorstel voor de Keucheniushof én de termijnagenda geven college en participanten een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van een attractief en levendig hoofdwinkelcentrum.

Procedure

Het voorstel wordt op 14 september 2016 besproken in de commissie Fysiek Domein. De gemeenteraad neemt  op 29 september een besluit over dit voorstel. Als dat positief is, kan een aanbesteding worden voorbereid.

Achtergrond

Al sinds de jaren negentig wordt nagedacht over de afronding van het Keucheniusgebied. In de loop der tijd waren er diverse plannen. In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat het college deze raadsperiode het initiatief neemt om een oplossing te vinden voor het al jaren lang braakliggende Keucheniusgebied. Dat heeft in juni 2015 geleid tot beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de twee eigenaren/ontwikkelaars. De gemeente heeft de gronden gekocht en ging op zoek naar een oplossing voor het Keucheniusgebied. Dit is gebeurd via een participatietraject met een aantal belanghebbenden: winkeliersvereniging Hart van Huizen, de Vrienden van het Oude Dorp, de bewoners/omwonenden en het Huizer Initiatief Platform. In januari van dit jaar is de participatie versterkt met een externe procesbegeleider, Caspar Wortmann van bureau Ovidius uit Apeldoorn.

Impressie van De Keucheniushof