Dieren in het wild

In iedere gemeente, zelfs binnen de bebouwde kom, vinden we een groot aantal in het wild levende dieren. Zij dragen bij tot een kleurrijke en levendige gemeente. Door het nemen van indirecte maatregelen zoals aanleg en onderhoud van een diervriendelijke omgeving draagt de gemeente Huizen bij aan het bevorderen van hun aanwezigheid.

Gewonde en dode dieren

De opvang is geen specifieke gemeentelijke taak, maar de zorgplicht geldt voor iedereen die een gewond dier vindt. De Dierenambulance zorgt voor medische behandeling en vervoer naar een opvangcentrum. De vinder van een gewond dier kan bellen naar tel. (035) 683 03 00. Als u een dood dier in de openbare ruimte vindt, kunt u dit melden via het gratis meldnummer 0800-0233 490. Kijk voor meer informatie bij Melding Openbare Ruimte.

Verkeersmaatregelen om dieren te beschermen

Met het oog op het beschermen van in het wild levende dieren kunnen gemeenten maatregelen nemen op de wegen die door hen worden beheerd. Zoals het afsluiten van wegen in verband met de paddentrek of het beperken van de maximumsnelheid om overstekende dieren te beschermen. In Huizen zijn faunatunnels aangelegd, verkeersbesluiten ingevoerd i.v.m. begrazingsprojecten en er zijn borden geplaatst om verkeer te waarschuwen voor overstekende eenden. 

Bijensterfte

De sterfte van complete bijenvolken neemt in Nederland en de rest van de wereld alarmerend toe. De gevolgen van de wereldwijde bijensterfte voor landbouw en natuur kunnen catastrofaal zijn. Wilt u meer weten over de oorzaken en oplossingen, kijk dan op bijensterfte.nl.

Overlast door in de vrije natuur levende dieren

In Nederland wordt een groot aantal kleine zoogdieren bestreden omdat ze als schadelijk of hinderlijk aangemerkt worden. Het gaat om de mol, muskusrat, de bever- en woelrat, de bruine en zwarte (huisrat), de huismuis en de veld- en bosmuis. Rattenbestrijding (ook bij particulieren) wordt in opdracht en op kosten van de gemeente uitgevoerd. De overlast van overige dieren zoals wespen en muizen is een verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. De gemeente Huizen beschikt niet over een eigen bestrijdingsdienst, maar verwijst - indien van toepassing - door naar relevante instanties.

In Huizen is daarnaast het risico van botulisme door de ligging aan het Gooimeer aanwezig. Een belangrijk element bij de bestrijding van botulisme vormt de opruiming van vogelkadavers. Afvoer vindt plaats naar een door de gemeente aangewezen verzamelplaats of destructiebedrijf.

Muskusrat of beverrat

Voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van onze dijken, worden muskus- en beverratten actief bestreden. Heeft u een muskus of beverrat gezien? Meld dat dan op www.muskusrattenbeheer.nl. U kunt ook bellen naar (030) 634 57 56 of mailen naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl.