Nieuwbouw Erfgooiers College

Het Erfgooiers College heeft het voornemen om nieuwbouw te realiseren. Hierbij blijft een deel van de bestaande bebouwing behouden en wordt voor een deel nieuwbouw gerealiseerd. In overleg met het bestuur van de school en een werkgroep, bestaande uit enkele omwonenden en andere belanghebbenden, zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld voor de nieuwbouw.

In het bestemmingsplan is het bouwvlak van de school vergroot ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. Het gedeelte van het sportveld dat aan het bouwvlak wordt toegevoegd heeft een oppervlakte van ongeveer 700m2 en mag maximaal voor 67% bebouwd worden. Het nieuwe schoolgebouw is geschikt voor 1050 leerlingen en wordt daarmee kleiner dan het huidige gebouw. De maximale bouwhoogte bedraagt 16 meter.

Heeft u vragen over de nieuwbouw? Neem dan contact op met mw. L. Schoppen, projectleider nieuwbouw Erfgooiers College. Dat kan per telefoon (035) 528 14 42 of per email l.schoppen@huizen.nl.

Stand van zaken

In de vergadering van de gemeenteraad van 13 juli 2017 is het bestemmingsplan ‘Erfgooiers College’ vastgesteld overeenkomstig het bijgevoegde raadsbesluit.

Reageren

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 28 juli 2017 tot en met 7 september 2017 ter inzage. Tijdens deze termijn kan beroep ingesteld worden tegen het besluit van de gemeenteraad. Leest u de openbare bekendmaking voor meer informatie over de vervolgprocedure.

Digitale documenten

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl