Op weg naar duidelijkheid over precario heffen (24-11-2015)

De landelijke discussie over het heffen van precario op kabels en leidingen is weer actueel. Dit is vorm van belasting waar in Nederland nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Maar inmiddels heffen 34 gemeenten deze belasting. Het precario heffen op kabels en leidingen lijkt een beginnende hype. Het besluit om dat te doen is vaak ingegeven door de verslechterende financiële positie van gemeenten en een gevoel van onmacht. Het rijk heeft veel afgewenteld op gemeenten zónder mogelijkheden om het inkomstenverlies te compenseren. Bijvoorbeeld door het belastinggebied uit te breiden. Vandaar dat sommige gemeente nu teruggevallen op het heffen van precario. De heffing is in trek. Zo’n honderd gemeenten hebben het voornemen om de heffing in te gaan voeren. Maar of dat nou de oplossing is…

Ter discussie

Een gemeente kan precario heffen op het waterleidingnet en de infrastructuur van Liander (gas en elektra). De bedragen die hiermee worden binnengehaald zijn aanzienlijk. In Barneveld €2,6 miljoen. In Veenendaal 1,7 miljoen. Maar je kan een dergelijke belasting niet zomaar invoeren. Er zijn nou eenmaal bestaande contracten met nutsbedrijven. Daarin zijn ook vergoedingen geregeld voor werkzaamheden aan de gemeentelijke infrastructuur. Dit in relatie tot de aanleg en het onderhoud van leidingen. Die vergoedingen staan uiteraard ter discussie bij het invoeren van de precarioheffing. De bijzondere bepalingen in bestaande contracten geven de nutsbedrijven houvast voor juridisch verweer. 

Wat zegt ons collegeprogramma?

Ons collegeprogramma zegt:

  • ‘De tarieven van de onroerende zaakbelasting worden jaarlijks met maximaal het inflatiepercentage verhoogd’.
  • ‘Als tijdelijke financiële tegemoetkoming voor burgers en bedrijven wordt deze collegeperiode jaarlijks een korting van 10% toegepast op de OZB'. 
  • ‘Matiging van de afvalstoffenheffing wordt deze raadsperiode nagestreefd’.

Met deze uitgangspunten valt het invoeren van precarioheffing op kabels en leidingen niet gemakkelijk uit te leggen. Dit nog afgezien van de vraag of deze belasting het meest voor de hand liggend is, als er consensus is over een verhoging van de gemeentelijke inkomsten.

Uitspraak van de minister

Op rijksniveau is al meer dan tien jaar discussie over het heffen van precario op kabels en leidingen. Al in 2004 heeft de kamer zich uitgesproken voor een verbod op deze heffing. Dat dit verbod er nog niet is heeft onder andere te maken met de manier waarop de (weinige) gemeenten die heffing al hebben, eventueel gecompenseerd moeten worden. Actuele informatie van de VNG geeft aan dat de minister in december een standpunt gaat innemen. Daarbij is de kans tot een verbod vanaf 2017, zeker aanwezig. Ik ben er voorstander van dat we wachten op het standpunt van de minister. Daarbij hoop ik op de nodige duidelijkheid.