Provincie Noord-Holland kiest voor herindeling Huizen, Blaricum en Laren (08-11-2017)

Huizen teleurgesteld over besluit

De colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren hebben vandaag het besluit gehoord van de Provincie Noord-Holland over de herindelingsprocedure in de regio. Dat besluit houdt in dat de Provincie Noord-Holland het van belang acht dat Huizen, Blaricum en Laren samengaan in één gemeente, op z’n vroegst per 1 januari 2021. Dit mede, omdat het blijvende aandachtspunt van de BEL-constructie blijkbaar toch aanleiding is om de lokale bestuurskracht van Blaricum en Laren te versterken. Dit besluit wijkt af van het voorstel van Huizen, Blaricum en Laren om via een gemeenschappelijke regeling per regionaal thema wethouders te mandateren die in de regio kunnen optreden.

Regionale versterking

Het voorstel van Huizen, Blaricum en Laren voorziet in een werkwijze waarbij Huizen, Blaricum of Laren centrumgemeente zijn op de regionale beleidsterreinen die versterking nodig hebben: milieu en duurzaamheid, ruimte en mobiliteit, economie en innovatie, cultuur/recreatie/toerisme en sociaal domein. Dit voorstel is door de Provincie Noord-Holland niet geaccepteerd. “Ons voorstel gaat uit van een regionale versterking. En dat is wat de Provincie Noord-Holland voor ogen staat, lokaal is het bij ons immers op orde. Ook op grond van de tussentijdse contacten met de Provincie Noord-Holland hadden wij deze uitkomst niet verwacht. De Provincie laat zich in het besluit blijkbaar vooral leiden door het nieuwe regeerakkoord”, aldus burgemeester Fons Hertog.

Hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders nemen het besluit op dit moment voor kennisgeving aan en leggen het voor aan de gemeenteraad. Dat is immers het politieke en bestuurlijke platform waar een reactie tot stand moet komen. Wanneer dat zal zijn is op dit moment nog niet bekend. Dat hangt ook samen met het feit dat de Provincie een wetsontwerp tot herindeling nog moet voorbereiden. Dat ontwerp wetsvoorstel wordt uiterlijk 1 september 2018 voor een zienswijze aan Huizen aangeboden. Een formele reactie op het besluit en het ontwerp herindeling zal pas dan aan de orde zijn.

Meer informatie

Besluit Provincie Noord-Holland: Gemeenten fuseren om bestuurskracht Gooi en Vechtstreek te versterken