Huizen scoort goed in onderzoek bestuurskracht (20-09-2016)

Recent is het rapport over de bestuurskracht van de gemeenten Huizen, Hilversum, Blaricum, Laren en Wijdemeren verschenen. Ook gaat dit rapport in op de bestuurskracht van de regio Gooi en Vecht als geheel. Het onderzoek laat zien dat de bestuurskracht van Huizen voldoende is. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om nu niet af te wijken van het collegeprogramma 2014-2018, dat uitgaat van een zelfstandig Huizen. Wel onderkent Huizen de kritische noten in het rapport over de regionale bestuurskracht.

Huizen scoort goed!

Uit het onderzoek komt naar voren dat de bestuurskracht van Huizen opnieuw voldoende is. Huizen blijkt goed in staat om opgaven voor onze gemeente te realiseren. Daarbij zet Huizen in op zaken die echt nodig zijn voor de gemeente en haar inwoners. “Dat kenmerkt Huizen”, zo zegt het rapport. “Er wordt zakelijk gehandeld. Dat geeft de gemeente een zekere stabiliteit, wat ook tot uiting komt in de gezonde financiële positie en de lage woonlasten”.

Voorstel aan gemeenteraad

De raadscommissie ABM spreekt op 13 oktober over het rapport en de inhoud van de zienswijze voor de provincie. Op 3 november neemt de gemeenteraad een besluit. De leidraad voor de discussie is het voorstel van het college. Dat voorstel gaat uit van:

Lokale bestuurskracht

Huizen is opnieuw voldoende bestuurskrachtig gebleken. Om die reden is er dan ook geen aanleiding om nu af te wijken van het collegeprogramma 2014-2018, dat uitgaat van een zelfstandig Huizen. Ook is Huizen bereid om verder te investeren in het HBEL-samenwerkingsverband.

Regionale bestuurskracht

Als uit de reacties van de gemeenten en de provincie blijkt dat het nodig is de bestuurskracht in de regio te versterken, dan is Huizen uiteraard bereid daarover met de bestuurlijke partners in de regio en de provincie het gesprek aan te gaan. Huizen is echter geen voorstander van politisering van regionale samenwerking. Een opschaling naar een beperkter aantal bestuurskrachtige gemeenten komt dan eerder in aanmerking.

Procedure

De raadscommissie ABM spreekt op 13 oktober over het rapport en de inhoud van de zienswijze voor de provincie. Op 3 november neemt de gemeenteraad een besluit. De zienswijze van de gemeente Huizen wordt daarna naar de provincie gestuurd.

Achtergrond

Deloitte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren deze zomer onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in deze regio en de regio als geheel. Het bestuurskrachtonderzoek is onder meer bedoeld om te weten of de gemeenten voldoende in staat zijn wettelijke taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat de voorzieningen aan de inwoners van voldoende kwaliteitsniveau zijn. Op basis van het rapport vraagt de Provincie NH aan de gemeenten in de regio om uiterlijk medio november te laten weten hoe zij aankijken tegen onder meer maximaal drie gemeenten in Gooi en Vecht per 1 januari 2023.