Proces Arhi-procedure (8 mei 2017)

Stap 1 - Open overleg (februari-augustus 2017)

Als start van de procedure nodigen het college van Gedeputeerde Staten de gemeenten uit voor een ronde open overleg. De wettelijke termijn voor het open overleg is zes maanden. Onderdeel van deze fase in Huizen is overleg met inwoners, vertegenwoordigers van instellingen/organisaties en ondernemers. Het open overleg kan verschillende uitkomsten hebben en heeft daarom een ‘open’ karakter. Na deze fase besluiten GS of de procedure voor enkele of alle gemeenten wordt voortgezet.

Als de procedure wordt doorgezet, dan volgen de stappen twee tot en met zes:

Stap 2 - Herindelingsontwerp

De provincie verwerkt de uitkomsten van het overleg en informatie over de gemeenten (onder meer het profiel, het functioneren en de opgaven) in een herindelingsontwerp. Het college van Gedeputeerde Staten stelt dat ontwerp vast, zo mogelijk binnen 3 maanden na de fase van het open overleg. Vanaf dat moment geldt ook preventief financieel toezicht voor de betrokken gemeenten.

Stap 3 - Formele procedure

Het college van Gedeputeerde Staten stuurt het ontwerp naar de colleges van burgemees-ters en wethouders van de betrokken gemeenten. Die leggen het ontwerp binnen twee weken ter inzage voor inwoners en andere belanghebbenden. Vervolgens hebben zij acht weken de tijd om reageren. Tijdens die periode kunnen de gemeenten opnieuw informatie-bijeenkomsten houden.

Stap 4 - Vaststelling van zienswijzen gemeenteraden

Binnen drie maanden nadat de gemeenten het ontwerp hebben ontvangen, delen de gemeenteraden hun zienswijzen mee aan het college van Gedeputeerde Staten.

Stap 5 - Vaststelling herindelingsadvies door provincie

De provincie (het college van GS) verwerkt de reacties van de gemeenten, inwoners en belanghebbenden en stelt een concept-herindelingsadvies op. Provinciale Staten behandelen het advies en stellen het vast.

Stap 6 - Toezenden aan minister

De provincie stuurt het advies naar de minister van Binnenlandse Zaken. Hierna volgt (als het ministerie van BZK het provinciale advies overneemt) een wetsontwerp dat behandeld wordt in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Een herindeling vindt altijd plaats per 1 januari van het jaar dat volgt op de vaststelling van de herindelingswet door de Eerste Kamer.