Onderzoeken op een rij (8 mei 2017)

2013 – rapport Winsemius

‘Samenwerking in de Gooi en Vechtstreek. Een advies over samenwerking in de regio. Het gemeentebestuur van Huizen wenst behoud zelfstandigheid, maar is positief over intergemeentelijke samenwerking. Onderdelen daarvan zijn de inkoopsamenwerking, het sociaal domein, ruimtelijke ordening en regionaal economisch beleid in Gooi en Vechtstreek.

2014 – advies “Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?”

Een rapport van de zogenoemde Verkenners Jansen en Te Grotenhuis over de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek. Het rapport geeft als richting een bestuurlijke bundeling in drie blokken (fusie Gooise Meren / Weesp met Wijdemeren en mogelijk Hilversum / Huizen met Blaricum, Eemnes en Laren, de zogenaamde BEL-combinatie). Aan het rapport is ook het advies gekoppeld om als regio een inhoudelijke visie te bepalen en een bestuurskrachtmeting te houden bij alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.

2016 – Bestuurskrachtmeting Gooi en Vechtstreek.

Deloitte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren de bestuurskracht van de gemeenten in deze regio onderzocht. Het bestuurskrachtonderzoek is onder meer bedoeld om te weten of de gemeenten voldoende in staat zijn wettelijke taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat de voorzieningen aan de inwoners van voldoende kwaliteitsniveau zijn. Het onderzoek heeft ook gekeken naar een eventuele herindeling van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Weesp en naar de huidige samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Verder is de bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek als geheel onderzocht. Huizen scoort goed op alle onderdelen. Daarom stelt het gemeente-bestuur voor om nu niet af te wijken van het collegeprogramma 2014-2018, dat uitgaat van een zelfstandig Huizen. Huizen is bereid om verder te investeren in het HBEL-samenwerkingsverband en in samenwerking met andere gemeenten zoals Gooise Meren. Huizen is geen voorstander van extra bestuurslaag in de regio. Dan komt opschaling naar een beperkter aantal bestuurskrachtige gemeenten eerder in aanmerking.

Februari 2017

De provincie Noord-Holland besluit ‘de procedure te starten voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek’. Dit betekent dat de provincie het voornemen heeft om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio. Dit gebeurt vanuit de Wet arhi. Dat is de Wet algemene regels herindeling. In deze wet is geregeld hoe gemeenten, de provincie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een herindelingsvoorstel kunnen voorbereiden en welke regels daarvoor gelden.